Srijeda, 04 Prosinac 2013 00:00

SAZIV SKUPŠTINE!

Plivački klub „OSIJEK ŽITO“
Istarska 1
OSIJEK

Na temelju članka 35. Statuta Plivačkog kluba „OSIJEK ŽITO“ iz Osijeka, Istarska 1, (u daljnjem tekstu: Udruga ili Klub), predsjednik Kluba, na dan 29. studenog 2013. godine, saziva

IZVJEŠTAJNU SKUPŠTINU
Plivačkog kluba „OSIJEK ŽITO“

koja će se održati dana 16. prosinca 2013.godine u 18 sati u prostorijama Nastavno sportske dvorane „Gradski vrt“, prvi kat, dvorana za sastanke.

I. Za sjednicu skupštine objavljujemo sljedeći

 

D n e v n i  r e d:

1. Otvaranje sjednice skupštine i usvajanje dnevnog reda
2. Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
3. Izbor verifikacijske komisije
4. Utvrđivanje nazočnih članova Udruge i punomoćnika članova Udruge;
5. Izvješće Izvršnog odbora o radu kluba
6. Izvješće o sportskim rezultatima za sezonu 2012/2013.
7. Financijsko izvješće za 2012. godinu
8. Usvajanje izvješća
9. Potvrda članova Izvršnog odbora
10. Usvajanje novog Statuta Plivačkog kluba „OSIJEK ŽITO“
11. Razno

II. Na sjednici Skupštine imaju pravo sudjelovati i glasovati svi članovi Kluba koji su upisani u evidenciji Kluba, njihovi zakonski zastupnici ili opunomoćenici koji imaju valjanu punomoć za zastupanje.
Pozivaju se članovi skupštine na ispunjenje obveze iz članka 38. Statuta kako ne bi na sjednici Skupštine izgubili pravo glasa ( članovi skupštine dužni su uplatiti godišnju članarinu iz članka 13. Pravilnika o članarini u iznosu od 50,00 kn).
Članovi skupštine dužni su dostaviti dokaz da ne postoji zapreka za sudjelovanju u radu skupštine sukladno članku 13. st.1. i 27. st.3. Zakona o sportu („NN RH“ broj 71/06 – 94/13), odnosno, uvjerenje o nekažnjavanju.
Materijali za sudjelovanje u radu Skupštine mogu se dobiti na uvid ili podići svaki dan u razdoblju 09.- 13. prosinca 2013. od 19 do 20 sati (uz dokaz o plaćenoj članarini i uvjerenju o nekažnjavanju) u Tajništvu kluba, na Gradskim bazenima.
Na sjednici Skupštine se ne može odlučivati o točkama dnevnog reda koje nisu valjano objavljene.

III. Obavijest o sazivanju Izvještajne skupštine objavljena je na web stranici kluba www.pkosijek.hr i na oglasnoj ploči kluba u holu Gradskih bazena.

Plivački klub „OSIJEK ŽITO“